สร้าง Form ส่งข้อมูลด้วย JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script>
    function redirectPost(url, data) {
      var form = document.createElement('form');
      document.body.appendChild(form);
      form.method = 'post';
      form.action = url;
      for (var name in data) {
        var input = document.createElement('input');
        input.type = 'hidden';
        input.name = name;
        input.value = data[name];
        form.appendChild(input);
      }
      form.submit();
    }
  </script>
</head>

<body>
  <p>Press button to POST and redirect</p>
  <button type="button" onclick="redirectPost('http://www.example.com', { username: 'jack', status: 'ok' });">Try
    it</button>
</body>

</html>

Form submit() Method

Form submit() Method

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form id="myForm" action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br><br>
 <input type="button" onclick="myFunction()" value="Submit form">
</form>

<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("myForm").submit();
}
</script>

</body>
</html>

onload Event

<!DOCTYPE html>
<html>
<body onload="myFunction()">
<form id="myForm" action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br><br>
</form>
<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("myForm").submit();
}
</script>

</body>
</html>

JavaScript eval() Function

Evaluate/Execute JavaScript code/expressions

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <p id="demo"></p>

  <script>
    var x = 10;
    var y = 20;
    var a = eval("x * y") + "<br>";
    var b = eval("2 + 2") + "<br>";
    var c = eval("x + 17") + "<br>";

    var res = a + b + c;
    document.getElementById("demo").innerHTML = res;
  </script>

</body>

</html>

Link JavaScript eval() Function

การทำ Redirect

 1. การทำ URL Redirect ด้วย HTML
 2. การทำ Redirect พร้อม POST ด้วย JavaScript
 3. ให้ ASP.NET โหลดข้อมูลก่อนทำการ POST
 4. ให้ ASP.NET ตรวจสอบบางอย่างก่อนเลือก POST หรือ Redirect
Continue reading