การ for loop วันที่

using System;
using System.Globalization;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DateTime fromDate = DateTime.Today;
      DateTime toDate = DateTime.Today.AddDays(4);
      for (var day = fromDate.Date; day.Date <= toDate.Date; day = day.AddDays(1))
      {
        Console.WriteLine(day.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-US")));
      }
    }
  }
}

เมื่อรันจะได้

2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20

How do I loop through a date range?